Sweden_Scenery_Houses_456392_1920x1080

Lägenhetsbyte – bra tips när du ska byta bostad

Lägenhetsbyte – bra tips när du ska byta bostad.
Att möjligheten finns för att byta bostad kanske inte har undgått dig, men vad innebär egentligen ett lägenhetsbyte, vilka möjligheter finns och är det lagligt att byta bostad? Frågorna kan vara många och vi ska kortfattat försöka reda ut vad som gäller och vilka möjligheter som finns för att byta bostad.
Lägenhetsbyte innebär kortfattat att man som hyresgäst överlåter sin hyresrätt till någon annan för att på så sätt få en annan bostad.
Inledningsvis kan vi konstatera att byta bostad med någon annan ingår enligt hyreslagen i de rättigheter man som hyresgäst har. Alltså är svaret ja, på frågan om det är lagligt att byta bostad med någon annan. I denna rätt ingår även så kallade triangelbyten eller kedjebyten där fler än två lägenheter är inblandade. Man har även rätt att byta två lägenheter mot en och tvärtom.

Lägenhetsbyte - de bör känna till när du ska byta bostad

Kafé i Alingsås

Hur gör man ett lägenhetsbyte – bra tips när du ska byta bostad

En hyresgäst som ska byta sin bostad måste få bytet godkänt av sin hyresvärd och därmed fylla i en ansökan om lägenhetsbyte, denna ansöknings blankett finns oftast hos hyresvärden och vi rekommenderar att ni använder er hyresvärds blankett om det finns en sådan, annars kan ni gratis använda dessa bytesansökningar som finns på bytessidan bytesverket.se

När ni sedan skickar in ansökan om lägenhetsbyte till er värd så tänk då på att lämna in din ansökan komplett på än gång, annars riskerar ni bara att bytet drar ut på tiden.

Till ansökan som sänds till var och en av er respektive hyresvärd ska även bifogas:
• Hyreskontrakt för bytespart
• Personbevis för samtliga hyresgäster
• Anställningsavtal för bytesparten med uppgift om inkomst

I ansökan bör man även skriva ner kontaktperson och telefonnummer till bytespartens eller bytesparternas hyresvärd då flera berörda är inblandade som i exempelvis ett kedjebyte.

Om två parter vill byta lägenhet med varandra gäller att båda sänder varsin ansökan till sin egen hyresvärd. Gäller ansökan ett triangelbyte beskriver man hela byteskedjan i sin ansökan till sin respektive hyresvärd.

Tänk på att förvissa dig om att motparten inte har några betalningsanmärkningar eller andra störningsanmärkningar. Motparten måste också rent ekonomiskt kunna betala den nya hyran och alla måste ha ett ”godkänt skäl” för att byta. Om inte dessa kriterier kan uppfyllas är det i praktiken ingen idé att lämna in en ansökan för lägenhetsbyte.

Tänk på att båda eller alla tre i ett triangelbyte måste lämna in en bytesansökan till sin hyresvärd.

Ansökan

Använd i första hand den blankett för byte av lägenhet som hyresvärden tillhandahåller.  I annat fall kan du använda denna blankett. På så sätt säkerställs att hyresvärden får in alla uppgifter för snabbare bedömning och besked. Om bytet innefattar något annat än ett rent direktbyte, såsom triangelbyte eller byte såsom 1 lägenhet mot 2 eller 2 lägenheter mot 1 ska du även (förutom ansökan) sända bilaga för de ändamål bytet gäller.

Om din värd inte kan tillhandahålla någon bytesblankett kan du gratis hämta den på bytessidan bytesverket.se

Regler vid lägenhetsbyte

Huvudregeln i hyreslagen är att en hyresgäst ska ha hyresvärdens samtycke till att byta bostad samt att hyresgästen måste visa att det finns skäl för lägenhetsbyte. Detta kallas också i vardagligt tal för beaktningsvärda skäl.

Exempel på vanliga beaktningsvärda skäl vid lägenhetsbyte kan vara:

  • Ändrade familjeförhållanden: 
Om man hamnar i ett läge där behovet av billigare, större eller mindre lägenhet uppstår exempelvis beroende på separation, tillökning i familjen, inledande av nytt förhållande eller dödsfall kan de vara ett skäl för lägenhetsbyte.
  • Ändrad ekonomi
: Om man exempelvis går i pension, blir arbetslös eller blivit sjuk och på grund av detta har fått, eller kommer få ändrade ekonomiska förutsättningar och därav behöver en lägre hyra.
  • Arbete eller studier
: Om man på grund av arbete eller studier behöver en bostad på annan ort kan de vara ett skäl för bostadsbyte
  • Familj och släkt: 
Att komma närmare släkt och familj kan vara ett skäl för byte. Skälet förstärks om man kan påvisa att boendet underlättar sin vardag exempelvis vid sjukdom eller att man flyttar till annan ort för att komma närmare släkt och familj

För att ett lägenhetsbyte ska kunna godkännas måste de finnas förslag på bytespart. Om ett byte inte godkänns av hyresvärden kan hyresgästen kontakta hyresnämnden i de upptagningsområde som lägenheten ligger i för att få sitt bostadsbyte prövat. Hyresnämnden är högsta instans och eventuellt beslut kan inte överklagas.

Lägenhetsbyte utan samtycke eller samtycke grundat på oriktiga uppgifter eller undanhållande av uppgifter av betydande art kan utgöra grund för uppsägning. Inga ekonomiska transaktioner får på något sätt förekomma i anslutning till bostadsbyte vilket även de kan utgöra grund för uppsägning. Det är också straffbart att på något sätt begära ersättning i anslutning till ett lägenhetsbyte.

Bytesrätten gäller även byten till villa eller bostadsrätt men eftersom hyresgästen dock vanligtvis kan köpa en villa eller bostadsrätt utan att använda hyresrätten som byte saknas i regel skäl för byte. Undantagsfall och praxis hos hyresnämnden finns för dessa mycket speciella fall.

Vid byte till övernattningslägenhet då man exempelvis köper ett hus och vill byta sin stora lägenhet i stan till en övernattningslägenhet gäller som huvudregel att permanentbostaden ligger utom pendlingsavstånd och att hyresgästen nyttjar lägenheten minst 80-100 dagar per år i samband med arbete eller studier.

Exempel på anledningar om varför en ansökan om lägenhetsbyte kan avslås:

  • Ej permanentboende
: Någon av bostäderna anses inte som permanentboende
  • Ekonomi
: Någon i bytet eller byteskjedjan har för låg inkomst, skulder eller betalningsanmärkningar
  • Skenbyte: 
Om det finns misstanke om skenbyte eller olaglig ersättning ska hyresvärden vägra samtycke. Detta är dessutom straffbart och kan innebära att man förlorar sin rätt till lägenheten.
  • Livsvillkor: 
Inget skäl för byte som exempelvis ej ändrade livsvillkor
  • Erbjuden annat boende av hyresvärd: 
Om värden erbjuder hyresgästen en likvärdig ersättningsbostad kan denne säga nej med ovanstående motivation.
  • Övernattningslägenhet
: Om man byter till sig en övernattningsbostad är huvudregeln för ett byte att permanentbostaden ligger utom pendlingsavstånd och att hyresgästen utnyttjar lägenheten minst 2-3 dagar i veckan i samarbete med arbete eller studier. Om man inte kan påvisa att man kommer använda lägenheten tillräckligt ofta kan hyresvärden avslå ansökan om lägenhetsbyte.